skip to Main Content

SEMIPRESENCIALITAT

SECRETARIA

La matrícula semipresencial és una de les mesures que estan regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

És de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre els requisits i el procediment que han de complir els centres que tinguin alumnes que sol·licitin aquesta mesura.

Requisits

La prestació d’aquesta mesura és de lliure opció de cada centre. Per poder-la sol·licitar s’han de complir els requisits següents:

 • Disposar de la documentació acreditativa que justifica la matrícula semipresencial dels alumnes que s’hi acullen, en el termes que regula l’annex 2 de la Resolució ENS/1891/2012.
   
 • Disposar d’una pauta metodològica que ha de contenir:
  – el nom i cognoms dels professors que hi intervenen;
  – la proposta de règim d’atenció personal als alumnes;
  – la relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició dels alumnes per al seguiment de les activitats semipresencials;
  – la distribució prevista de l’horari presencial;
  – el sistema de tutorització dels alumnes de forma telemàtica o d’altres formes que es puguin convenir.
   
 • Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.
   
 • Guardar totes les evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades pels alumnes en el desenvolupament de la matrícula semipresencial, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent.

Comunicació

Els centres que vulguin implantar la matrícula semipresencial ho han de comunicar als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant l’aplicació d’Accions de la Formació Professional.

No és necessària la tramitació de l’expedient que preveu l’article 44.1 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

Els centres poden presentar la comunicació de qualsevol variació durant tot el curs. 

Normativa

DECRET 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Els centres poden presentar la comunicació de qualsevol variació durant tot el curs.