skip to Main Content

CICLE FORMATIU
GRAU SUPERIOR

MODELS 3D, MOTLLES I ART TOYS (NOU PERFIL)

El nou perfil té un enfoc molt pràctic, orientat en l’aprenentatge de tècniques i materials professionals i innovadors com el modelatge i la impressió 3D, el  fresat per control numèric,  la realització de models, motlles i reproducció amb resines, silicona, làtex i la utilització de materials de modelat específics com argiles polimèriques, plastilina, Oil based clays,  per a la caracterització de personatges, models tridimensionals per museus, Art toys i la realització d’objectes artístics.

 

L’eix central del cicle es desenvoluparà mitjançant  la realització de tres projectes principals, es gestionaran de manera transversal a través de diferents mòduls del cicle i alhora en algunes activitats es realitzaran col·laboracions amb cicles d’altres famílies, Il·lustració, Gràfic i Fotografia.

Els tres projectes principals són:

  1. Disseny i creació d’un element de caracterització d’un personatge. Màscara o prostètics.
  2. Creació d’un model tridimensional per a un museu, exposició o amb finalitat educativa. Simulació animal o vegetal, wild life art, simulació XXL de microorganismes, àtoms mol·lècules…
  1. Creació d’un Art Toy.

Es tracta d’una formació repartida de 1.300 hores (1.181 hores al centre educatiu i 119 hores al centre de treball) repartida en 2 cursos acadèmics amb un enfocament pràctic per projectes i que té lloc majoritàriament als tallers de l’escola.

Accés

> Directe: amb el títol Batxillerat d’Arts o amb el títol de Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny.

> Amb només prova d’accés específica d’arts plàstiques i disseny: amb el títol de Batxillerat diferent modalitat d’Arts o amb el títol de Tècnic de formació professional o amb el títol de Tècnic superior de formació professional.

> Amb prova d’accés a cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny (comuna i específica), sense les titulacions anteriors i complir 19 anys l’any de la prova.

> Altres casos específics (consulteu a secretaria)

Pla d’estudis

Al cicle s’utilitzen noves tècniques com ara la impressió 3D i s’estudia dibuix artístic, volum, projectes de motlles i reproduccions escultòriques, materials i tecnologia de motlles i reproduccions escultòriques, dibuix tècnic o història de l’escultura.

L’objectiu és oferir una formació professionalitzadora per treballar al sector artesà relacionat amb els projectes de realització, reproducció i restauració d’obres artístiques i escultòriques, al sector de les arts plàstiques, al de la producció industrial i al de l’ornamentació arquitectònica. També es treballa amb empreses del sector de la conservació i restauració de béns culturals.

Pràctiques

El cicle ofereix 119 hores de pràctiques en empreses relacionades en empreses o tallers de caràcter artesanal i/o artístic.

2+1

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot ofereix la possibilitat de cursar en 3 anys el  Cicle Formatiu de Grau Superior de Motlles i Reproduccions Escultòriques (perfil Models 3D, Motlles i Art Toys) i el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Escultura aplicada a l’Espectacle.  D’aquesta manera en 3 anys s’aconsegueixen 2 titulacions del mateix sector que per separat es farien en 4 anys.