skip to Main Content

SERVEI ASSESSORAMENT I

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

FUTURS ALUMNES

El Servei d’assessorament en els estudis d’arts plàstiques i disseny té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida. L’assessor ajuda a identificar el cicle formatiu més pertinent a partir de l’experiència laboral de l’aspirant. Amb aquesta informació l’aspirant pot decidir si l’interessa fer el reconeixement i matricular-se en el cicle formatiu.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral. Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme. Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral.

Descarrega el document de sol·licitud del servei d’assessorament 

El Servei de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral és una de les tres fases del procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral relacionada amb els mòduls, l’àmbit professional, les principals ocupacions i llocs de treball d’un cicle formatiu que ofereix l’EASD d’Olot.

Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix al centre educatiu. La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic. Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui. La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

Descarrega el document de sol·licitud del servei d’assessorament (PDF Adjunt)