skip to Main Content

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

FUTURS ALUMNES

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU I DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL O EN ACTIVITATS SOCIALS.

El centre EA d’Olot es compromet a realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

Realitzar i publicar –al taulell d’anuncis i a la web del centre– abans del 15 de novembre de cada curs:

Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.

El nombre de places que s’ofereix per a cada família professional i per a cada cicle formatiu, en el cas del servei de reconeixement.

Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.

Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.

La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas d’una demanda superior a les places ofertes, així com el preu del servei.

El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.

El calendari del servei d’assessorament i quan arribi el cas, el de reconeixement.

Desplegar, almenys, un procés anual, d’informació de l’assessorament i reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Prestar, almenys, un procés anual del servei d’assessorament per a cadascuna de les famílies professionals i un servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges per a cadascun dels cicles formatius, segons l’oferta publicada.

Si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada, ampliar el termini de sol·licitud.

Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 15 dies hàbils després del termini de sol·licitud.

Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.

Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.

Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, en el qual costaran les recomanacions  de l’itinerari formatiu professional a realitzar.

Nomenar una Junta de Reconeixement amb atribució docent, qui realitzarà l’entrevista per a cada  persona usuària que ha sol·licitat el reconeixement acadèmic.

Lliurar a les persones usuàries el certificat dels crèdits o unitats formatives reconegudes, com a màxim, 30 dies naturals després de finalitzar el procés.

Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.

Posar a l’abast de la persona usuària un servei  de queixes i/o suggeriments, així com un període de possibles reclamacions contra la resolució emesa per la junta de reconeixement dels aprenentatges. Tant les queixes i suggeriments com les possibles reclamacions seran resoltes en un termini no superior a 15 dies.

El servei d’assessorament és una de les tres fases del procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral relacionada amb els mòduls, l’àmbit professional, les principals ocupacions i llocs de treball d’un cicle formatiu que ofereix l’EASD d’Olot dins del bloc de mesures flexibilitzadores que ofereix el Departament d’Ensenyament amb la finalitat de facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l’adaptació entre les situacions personals i les professionals.

El Servei d’assessorament en els estudis d’arts plàstiques i disseny té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

L’assessor ajuda a identificar el cicle formatiu més pertinent a partir de l’experiència laboral de l’aspirant. Amb aquesta informació l’aspirant pot decidir si l’interessa fer el reconeixement i matricular-se en el cicle formatiu.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral.

Oferta de famílies professionals i cicles de prestació del servei

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot per al curs 2018-2019 ofereix el servei d’assessorament per als Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny:

 • Escultura aplicada a l’espectacle (família professional d’Arts aplicades a l’escultura)
 • Gràfica publicitària (família professional de Comunicació gràfica i audiovisual)
 • Motlles i reproduccions escultòriques (família professional d’Arts aplicades a l’escultura)
 • Projecte i direcció d’obres de decoració (família professional de Disseny d’interiors).

S’ofereixen dues places del servei per a cadascun d’aquests cicles.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

On es pot fer

Aquest servei es porta a terme a les escoles d’art i disseny acreditades pel servei. A més de l’EASD d’Olot, el passat curs 2017-2018 oferien aquests servei l’EASD Vic, l’EASD Josep Serra i Abella, l’EASD Deià i l’EA Arsenal. A les seves web hi podeu consultar les famílies professionals que ofereixen.

La sol·licitud s’ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer una única sol·licitud per persona. Al web del centre escollit trobareu la informació per fer la sol·licitud i també l’imprès.

Termini de presentació de sol·licituds

Aquest curs 2018-2019 es pot sol·licitar el servei a l’EASD d’Olot des del 12 de novembre de 2018 fins al 16 de novembre de 2018. Una vegada finalitzat el període, si queden places vacants, el centre pot obrir nous terminis per sol·licitar el servei, que es podran consultar a l’apartat d’admissió i vacants. Podeu consultar els terminis de les altres seus a les seves planes web.

Import del servei

L’import del servei dels centres educatius dependents del Departament estan recollits a l’Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost. Per al curs 2018-2019 l’import és de 60 euros en centres públics del Departament d’Ensenyament.

La resta de centres educatius han de fer públic el preu d’aquest servei al seu web.

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió es fa d’acord amb l’edat de la persona sol·licitant (de més edat a menys edat).

Publicació de llistes de persones admeses

Les llistes de les persones admeses al servei d’assessorament i de les places de reserva es publica a l’apartat d’admissió i vacants del servei d’assessorament de la web del nostre centre.

La publicació es fa, com a màxim, 7 dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) després del termini de presentació de sol·licituds.

A l’apartat d’admissió i vacants del servei d’assessorament s’informarà dels tràmits que cal fer a partir del moment que la persona ha estat admesa, així com de la documentació que cal aportar.

Imprès de sol·licitud

Sol·licitud al servei d’assessorament acadèmic dels aprenentages dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny. Full d’inscripció. Curs 2018 – 2019.

 

DOCUMENS ADJUNTS

Sol·licitud de servei d’assessorament

El servei de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral és una de les tres fases del procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral relacionada amb els mòduls, l’àmbit professional, les principals ocupacions i llocs de treball d’un cicle formatiu que ofereix l’EASD d’Olot, dins del bloc de mesures flexibilitzadores que ofereix el Departament d’Ensenyament amb la finalitat de facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l’adaptació entre les situacions personals i les professionals.

Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s’anotarà “convalidat” en l’expedient acadèmic.

Destinataris

S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • – haver complert 18 anys,
 • – acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • – disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

On es pot fer

Aquest servei es porta a terme a les escoles d’art i disseny acreditades pel servei. A més de l’EASD d’Olot, el passat curs 2017-2018 oferien aquests servei l’EASD Vic, l’EASD Josep Serra i Abella, l’EASD Deià i l’EA Arsenal. A les seves web hi podeu consultar les famílies professionals que ofereixen, juntament amb les places que ofereix per a cada cicle formatiu.

La sol·licitud s’ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer una única sol·licitud per persona. Al web del centre escollit trobareu la informació per fer la sol·licitud i també l’imprès.

Termini de presentació de sol·licituds

Aquest curs 2018-2019 es pot sol·licitar el servei a l’EASD d’Olot des del 18 de març de 2019 fins al 29 de març de 2019. Una vegada finalitzat el període, si queden places vacants, el centre pot obrir nous terminis per sol·licitar el servei. Podeu consultar els terminis de les altres seus a les seves planes web.

Import del servei

L’import del servei dels centres educatius dependents del Departament estan recollits a l’Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost. Per al curs 2018-2019 els imports en els centres dependents del Departament d’Ensenyament són els següents:

 • – un crèdit de títol LOGSE: 40 euros
 • – una unitat formativa de títol LOE: 18 euros

La resta de centres educatius han de fer públic el preu d’aquest servei al seu web.

Criteris d’admissió

En els centres del Departament d’Ensenyament les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els criteris següents:

 • – de més a menys edat
 • – de més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Els centres que no són del Departament d’Ensenyament estableixen els seus criteris d’admissió propis.

Publicació de llistes de persones admeses

Les llistes de les persones admeses al servei d’assessorament i de les places de reserva es publica a l’apartat d’admissió i vacants del servei de reconeixement de la web del nostre centre.

La publicació es fa, com a màxim, 7 dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) després del termini de presentació de sol·licituds.

A l’apartat d’admissió i vacants del servei d’assessorament s’informarà dels tràmits que cal fer a partir del moment que la persona ha estat admesa, així com de la documentació que cal aportar.

Imprès de sol·licitud

Sol·licitud al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentages dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny. Full d’inscripció. Curs 2018 – 2019.

 

DOCUMENS ADJUNTS

Sol·licitud de servei de reconeixement

Llistes d’admesos i vacants al servei d’assessorament.

Convocatòria ordinària de novembre de 2017.

CFAS gràfica publicitària

 • 40326374Z
 • 40445119X

CFAS projecte i direcció d’obres de decoració

 • Resten vacants dues places del servei. Es prorroga el termini de presentació de sol·licituds d’admissió al servei fins al proper 15 de desembre de 2017.

Els interessats disposaran de tres dies hàbils (sense comptar el dissabte, si n’hi hagués), a partir del dia següent al de la publicació de les llistes d’admesos al servei, per tal de presentar al·legacions en relació al procés.

Llistes d’admesos i vacants al servei d’assessorament.

Convocatòria ordinària d’abril de 2018.

CFAS gràfica publicitària

 • 40326374Z
 • Resta vacant una plaça del servei. Es prorroga el termini de presentació de sol·licituds d’admissió al servei fins al proper 9 de maig de 2018.

CFAS projecte i direcció d’obres de decoració

 • Resten vacants dues places del servei. Es prorroga el termini de presentació de sol·licituds d’admissió al servei fins al proper 9 de maig de 2018.

Els interessats disposaran de tres dies hàbils (sense comptar el dissabte, si n’hi hagués), a partir del dia següent al de la publicació de les llistes d’admesos al servei, per tal de presentar al·legacions en relació al procés.

Els procediments dels serveis d’assessorament i de reconeixement que ofereix l’EASD d’Olot formen part del bloc de mesures flexibilitzadores que ofereix el Departament d’Ensenyament  amb la finalitat de facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l’adaptació entre les situacions personals i les professionals. Permet avaluar i acreditar competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral relacionada amb els mòduls, l’àmbit professional, les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu mitjançant un procés que consta de tres fases:

1.- Procés d’assessorament

El Servei d’assessorament en els estudis d’arts plàstiques i disseny té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

L’assessor ajuda a identificar el cicle formatiu més pertinent a partir de l’experiència laboral de l’aspirant. Amb aquesta informació l’aspirant pot decidir si l’interessa fer el reconeixement i matricular-se en el cicle formatiu.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral.

A l’apartat corresponent trobareu informació detallada sobre les característiques del servei.

2.- Procés de reconeixement

En aquesta fase s’estudia la documentació aportada per l’aspirant.

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges d’arts plàstiques i disseny assolits mitjançant l’experiència laboral s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral relacionats amb un determinat cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny

Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Aquesta està integrada per tres professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts.

També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o mòduls del cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic que li permetrà l’exempció (reconeguts) posteriorment.

Si es vol obtenir el títol del cicle corresponent cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per a grau mitjà o superior, segons correspongui.

L’exempció de les unitats formatives o mòduls certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

Si es completa una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s’anotarà “exempt” en l’expedient acadèmic.

A l’apartat corresponent trobareu informació detallada sobre les característiques del servei.

3.- Certificació i matrícula al cicle formatiu

L’alumne si compleix els requisits d’accés es matricula al cicle formatiu i obté l’exempció dels mòduls o unitats formatives reconeguts.