skip to Main Content

Política de qualitat

ESCOLA

La Política de Qualitat de l’Escola d’Art d’Olot ha estat i estarà sempre d’acord en satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, les empreses com a dinamitzadores de l’economia i creadores d’ocupació i la societat en general, oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora continua.

L’Escola d’Art d’Olot vol establir un sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 amb la finalitat de generar i mantenir una dinàmica de millora contínua que satisfaci les necessitats i expectatives de la comunitat educativa.

L’Escola d’Art d’Olot impulsant la comissió de qualitat, vetllarà per l’existència i implementació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 dirigit a:

  • Millorar la cultura avaluativa en tota l’organització de l’Escola per tal d’agilitzar i protocol·litzar les rutines, revisió i millora de tots els processos.
  • Implementar i consolidar mecanismes de control de satisfacció dels diferents grups d’interès i garantir-ne l’assoliment de les seves expectatives a través de l’anàlisi.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius generals que marca el sistema i els que defineixi l’Escola.
  • El compromís del compliment de la normativa legal vigent aplicable

 

Abast

El sistema de gestió de qualitat de l’Escola d’Art d’Olot abasta l’ensenyament reglat de Batxillerat Artístic i dels cicles artístics de Grau Mitjà i de Grau Superior, quedant exclòs el procés de disseny dels cursos que és responsabilitat del Departament d’Educació. El mapa de processos i les responsabilitats dels processos es troben a les NOFC.

 

Aprovat per Direcció.

22 de novembre de 2022.