skip to Main Content

Estratègia Digital de Centre

ESCOLA

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) de l’Escola d’Art d’Olot és el recull de les accions programades a curt i a mitjà termini per aconseguir la màxima competència digital dels alumnes, dels professors i del PAS. S’emmarca dins de les accions del Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), que indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

L’EDC és el marc de referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals. És un document pràctic que també recull la gestió digital diària, incloent-hi les accions ja operatives i consolidades i els procediments, protocols i normatives preexistents, com ara procediments del sistema de qualitat del centre, acords de claustre o de Consell Escolar, plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets, protocols a seguir per la gestió dels serveis, autoritzacions que les famílies han de signar, descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre, referències al Pla Estratègic de Centre (PEC) per la part metodològica de l’ús de les tecnologies, etc.

El desplegament de l’EDC s’emmarca dins del sistema de millora contínua del centre i, per tant, està sotmesa a processos d’avaluació, supervisió i millora; al llarg dels cursos pot generar accions que s’afegiran a futures revisions de l’EDC.

L’EDC s’incorporarà a la pròxima revisió del sistema de qualitat en un nou procés estratègic E4. Estratègia digital de centre, i els aspectes de manteniment i gestió de la infraestructura informàtica se supervisaran des del procés de suport S4. Manteniment de l’edifici, el sistema informàtic i les estructures.

L’EDC està impulsada per la Comissió d’Estratègia Digital de Centre (CEDC), formada pel gestor digital, el secretari, el cap d’estudis i dos professors del claustre, que en conjunt hauran de representar el màxim possible d’estudis del centre.

L’EDC s’estructura en quatre fases: Diagnosi, Objectius, Planificació i seguiment i Avaluació i millora.

Diagnosi

La diagnosi inicial de l’EDC s’ha efectuat mitjançant l’eina SELFIE, fent arribar enquestes als alumnes i professors de les diferents tipologies d’estudis de l’escola (batxillerat i cicles formatius). A partir dels resultats corresponents als estudis de batxillerat i als dels cicles formatius, la CEDC ha elaborat una taula de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Debilitats (DAFO) que ha estat la base de l’anàlisi de les estratègies i objectius a assolir.

DAFO cultura digital de centre
Aspectes
Negatius Positius
Origen Intern Debilitats

1.    No està definit el desplegament de les competències digitals

2.    No hi ha una cultura digital de centre definida i consensuada

 

Fortaleses

1.    Professorat amb formació digital.

2.    Infraestructura digital consolidada (Moodle, intranet, JotForm, unitats compartides…)

 

Extern Amenaces

1.    Servei tècnic costós pel volum actual de dispositius i incidències.

2.    Distribució del maquinari per tot l’edifici.

3.    Barri amb pocs serveis i teixit associatiu relacionats amb la tecnologia.

4.    Poc acompanyament de les famílies en el desenvolupament de la competència digital.

5.    Famílies poc digitalitzades.

6.    Plantilla no definitiva amb possible mobilitat (concurs de trasllats / interins)

7.    Centre en creixement amb plantilla nova.

8.    Varietat de programaris i aplicatius a fer servir

9.    Manca de recursos digitals en la gestió acadèmica (matrícula, gestió d’expedients…)

 

Oportunitats

1.    Nous Apple del PEDC

2.    Dotacions de programari del Departament.

3.    Pantalles interactives del PEDC

4.    Formació FIC digital

5.    Agents externs (Enfoca)

6.    Col·laboració en projectes externs (Lluèrnia, Inund’Art, ArtExperience…)

7.    Plans d’estudi amb continguts digitals integrats.

 

Objectius

De l’anàlisi d’aquesta taula en podem determinar diverses línies d’actuació estratègica, amb diferents objectius:

 • Si considerem els aspectes negatius detallats al DAFO (debilitats i amenaces), cal
  • Millorar la competència digital docent
  • Millorar la competència digital de centre.
 • Si valorem les fortaleses i amenaces de la taula, convé:
  • Optimitzar els coneixements i infraestructures existents.
 • Si considerem els aspectes interns del DAFO, es pot veure que podem:
  • Auditar el desplegament de les competències digitals que s’està duent a terme.
 • Si considerem els aspectes positius de la taula (fortaleses i oportunitats) podem considerar que el moment actual permet:
  • Generar una estratègia digital coherent amb la dinàmica actual del centre, recopilant i ordenant les bones pràctiques existents.

Aquests objectius els podem prioritzar segons les indicacions de la web de l’EDC del Departament d’Ensenyament (https://projectes.xtec.cat/edc-suport/objectius/), obtenint la taula annexa:

 

Objectiu Necessitat Viabilitat Recursos Grau d’impacte Total
Millorar la competència digital docent. 1 3 2 3 9
Millorar la competència digital de centre.

 

1 3 2 3 9
Optimitzar els coneixements i infraestructures existents 2 2 3 3 10
Auditar el desplegament de les competències digitals que s’està duent a terme. 2 1 1 2 6
Generar una estratègia digital coherent amb la dinàmica actual del centre, recopilant i ordenant les bones pràctiques existents. 2 1 1 3 7
Necessitat, 0 significarà que no és gens necessari i 3 que és molt necessari. Viabilitat, 0 significarà que serà pràcticament impossible assolir-lo i 3 que serà assolit amb molta facilitat. Recursos, 0 significarà que el centre no pot aconseguir els recursos per assolir l’objectiu i 3 que el centre no cal que faci res per aconseguir els recursos, ja que ja els disposa. Grau d’impacte, 0 significarà que l’assoliment no millorarà el centre en l’àmbit digital i 3 que serà una millora molt significativa.

 

 

Podem concretar aquestes línies en les següents accions:

Objectiu 1: Millorar la competència digital docent.

A1.1. Elaborar / actualitzar el pla de formació permanent del professorat de l’escola, incorporant-hi la competència digital docent.

A1.2. Revisió del procés estratègic de comunicació amb els grups d’interès per incorporar la transmissió de la cultura digital de centre als nouvinguts.

A1.3. Revisió de la documentació normativa i estratègica del centre per incorporar-hi l’EDC.

A1.4. Incorporació de l’EDC al sistema de millora contínua del centre, creant un nou procés estratègic E4. Estratègia digital de centre, i modificant el procés de suport S4. Manteniment de l’edifici, el sistema informàtic i les estructures.

A1.5. Actualització de la web del centre per incloure-hi l’EDC.

Objectiu 2: Millorar la competència digital de centre.

A2.1. Elaboració de l’EDC.

Objectiu 3: Optimitzar els coneixements i infraestructures existents.

A3.1. Elaborar un pla de millora de la infraestructura digital del centre.

Objectiu 4: Auditar el desplegament de les competències digitals que s’està duent a terme.

A4.1. Elaborar una valoració del desplegament de les competències digitals al centre.

A4.2. Revisió dels currículums del centre per tal de poder garantir l’assoliment de les diferents competències digitals en els nostres estudis.

Objectiu 5: Generar una estratègia digital coherent amb la dinàmica actual del centre, recopilant i ordenant les bones pràctiques existents.

A5.1. Elaborar un cens de les activitats que es poden considerar bones pràctiques digitals.