skip to Main Content

Pla TAC

ESCOLA

El pla TAC (Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement) del centre és l’instrument que facilita la planificació en els aspectes organitzatiu, pedagògic i tecnològic, i assigna les responsabilitats associades dins del claustre de professors. Correspon al director o directora del centre impulsar i liderar el desenvolupament del pla TAC i vetllar per la seva aplicació i avaluació. El Departament d’Educació ha d’aportar orientacions i instruments perquè s’implementi correctament.

Els objectius del pla TAC de centre són, entre d’altres:

  • Planificar el desplegament i la inserció de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu.
  • Promoure l’assoliment de la competència digital de tots els alumnes.
  • Promoure l’assoliment de la competència digital docent de tots els professors.
  • Impulsar els usos curriculars de les TAC i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
  • Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre.
  • Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI).
  • Establir criteris per definir les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i d’assessorament i de formació dels docents.
  • Establir mesures per garantir la inclusió digital de tots els alumnes i evitar-ne així la fractura digital.
  • Establir la presència del centre a Internet (Portal del centre, plataforma virtual).
  • Establir mesures de protecció dels alumnes de continguts inadequats en l’accés a Internet, tant dels equipaments del centre com dels personals dels alumnes.

 

Documens Adjunts
Pla TAC (pendent de validació)